Arbejdsretten har ved dom af 16. maj 2017 i sag AR2016.0467 taget stilling til, om en arbejdsgiver kan kræve, at medarbejderne melder sig syge hver dag, og ikke kun på første dag.

Afgørelsen fastslår, at en virksomhed i udgangspunktet ikke kan kræve daglige sygemeldinger.

Arbejdsretten fastslog, at det af hensyn til en virksomheds drift i almindelighed er tilstrækkeligt, hvis medarbejderen sygemelder sig på første sygedag, og at medarbejderen i den forbindelse giver arbejdsgiveren besked om, hvornår vedkommende regner med at kunne arbejde igen.

Arbejdsretten skulle derefter vurdere, om der på den konkrete virksomhed var ganske særlige produktionsmæssige forhold, der kunne medføre daglige sygemeldinger. Arbejdsretten kom frem til, at ordningen med daglige sygemeldinger på den konkrete virksomhed var saglig, driftsmæssigt velbegrundet og proportional. Der blev ved vurderingen lagt vægt på, at virksomheden beskæftigede sig med højteknologiske processer af betydelig kompleksitet og farlighed samt særlige kompetence- og sikkerhedskrav, som stilles i forbindelse med produktionen, og vanskelighederne forbundet med midlertidigt at lukke dele af produktionen ned. Arbejdsretten lagde ligeledes vægt på, at virksomheden havde praktiseret ordningen på en måde, så det for medarbejdere med et forventet længerevarende sygefravær kunne aftales, at der ikke skulle ske daglig sygemelding.

Afgørelsen kan findes her

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.