Den nye IGU sikrer en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte, hvis kvalifikationer endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Indspillet vil blive lagt frem til de videre trepartsdrøftelser om en bedre integration af flygtninge og familiesammenførte.

Med dette indspil åbner vi op for, at flygtninge og familiesammenførte uden mange kvalifikationer kan få adgang til arbejde og uddannelse.

Lizette Risgaard, LO’s formand

Indspillet bygger på de eksisterende overenskomster og tager udgangspunkt i satserne for den overenskomstaftalte toårige erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Målet er, at den enkelte med en kombination af uddannelse og arbejde på en virksomhed bliver løftet til at kunne varetage et job på almindelige danske arbejdsmarkedsvilkår eller fortsætte på fx en erhvervsuddannelse.

Der er tale om en treårig forsøgsordning.

Forslaget indebærer:

  • Opkvalificerings- og uddannelsesforløb på i alt 20 uger.
  • IGU skal fungere som et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering.
  • Der er ikke noget krav om, at den enkelte skal komme via jobcenter/kommune.
  • Varigheden for IGU er op til 24 måneder, og flygtningene modtager elevløn, når de arbejder på virksomheden.

Der knytter sig en bonusordning til forslaget. For at sikre balancen anbefaler DA og LO, at der indføres en tilsvarende bonus for EGU-elever.

Gennemførelsen af et IGU-forløb giver ret til optagelse i a-kasse på dimittendvilkår.

Formand Lizette Risgaard, LO:

? Med dette indspil åbner vi op for, at flygtninge og familiesammenførte uden mange kvalifikationer kan få adgang til arbejde og uddannelse. Og samtidig har vi endegyldigt aflivet forestillingerne om en konkurrenceforvridende og perspektivløs indslusningsløn.

? Vi er jo ikke i mål med integrationsdrøftelserne, men vi ser frem til det fortsatte forløb. Når vi har afsluttet dette tema, fortsætter trepartsforhandlingerne. Vi skal skaffe flere praktikpladser og mere og bedre uddannelse til lønmodtagerne, og det starter vi med den 15. april. Det er helt afgørende for at sikre balancen og for også i fremtiden at sikre Danmark en veluddannet arbejdskraft.

Adm. direktør Jacob Holbraad, DA:

? Jeg er meget glad for, at det sammen med LO er lykkedes at udarbejde et fælles indspil til forhandlingerne. Indspillet er et væsentligt bidrag til at løse integrationsudfordringen, og vil være af stor betydning for både samfundet og den enkelte flygtning.

Indspillet er en ny beskæftigelsesordning, som ruster flygtninge til at få et job på almindelig vilkår efterfølgende. Ordningen er ny, men har fællestræk fra de eksisterende elevforhold, hvor man supplerer arbejde på en virksomhed med korte uddannelsesforløb.

Det er en ordning, som komme alle parter ? flygtninge, virksomheder og samfund ? til stor gavn.

Indspillet løser naturligvis ikke alle problemerne, men det er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Jeg håber, at regeringen tager godt imod indspillet, og at vi med det som udgangspunkt kan finde en fælles løsning.