Det politiske grundlag

Indsatsområde 1.5. og 4.2. danner rammen for FH´s arbejde med udvikling af den offentlige sektor.

I et velfærdssamfund er der brug for en stærk offentlig sektor, der sikrer lighed og tryghed og leverer velfærd af høj kvalitet til alle borgere og sikrer høj beskæftigelse og kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet.

FH skal bidrage til en kvalificeret debat om udvikling af den offentlige sektor og være platform for idéudvikling og mobilisering mellem medlemsorganisationerne og derigennem komme med bud på konkrete, nyskabende løsninger på fremtidens velfærdsudfordringer.

FH skal fremme lovændringer og styringsmæssige rammer, der kan understøtte, at medarbejdere og ledere i den offentlige sektor lykkes med kerneopgaven og er med til at udvikle velfærden.

Der skal arbejdes for en moderne offentlig sektor, der anvender ny teknologi, hvor det kan forbedre service og arbejdsmiljø og som holder medarbejderne opdateret med kompetencer, der gør, at de kan betjene nye løsninger og samtidig være med til at forbedre og innovere dem.

Innovation og udvikling af velfærden skal ske i samarbejde med medarbejderne og deres faglige repræsentanter, både lokalt og centralt, og bygge på deres erfaringer og faglighed. SU-/MED-samarbejdet i den offentlige sektor er central for dialog mellem politikere, ledere og medarbejdere om den lokale udviklingsstrategi, innovationsprocesser, implementering af ny lovgivning og hvordan der styres, effektiviseres og arbejdes med kerneopgaven.

Udfordringer

I snart et halvt århundrede har skiftende regeringer udarbejdet og gennemført reformprogrammer med forskellige bud på, hvordan den offentlige sektor skal udvikles og styres.

Som et resultat heraf er den offentlige sektor overstyret.

Det er en udfordring for den offentlige sektor, at de mange reformprogrammer ikke er lykkedes med at bidrage til en styringsmodel, der giver rum til, at medarbejdere og ledere lokalt kan udvikle kvaliteten, så der skabes god velfærd til borgerne.

Der er behov for at indrette styringen i den offentlige sektor, så der generelt er mindre af den, og den understøtter faglighed og helhed i opgaveløsningen for borgerne og giver mening for medarbejdere og ledere.

Print-venlig version af “Årets indsats 2020”

I Årets indsats 2020 har FH’s hovedbestyrelse fastlagt organisationens vigtigste indsatser og mål for 2020:
Årets indsats 2020

Godkendt på stiftende kongres 13. april 2018:
Indsatsområder for FH 2019-2022

Arkiv: Årets indsats 2019

Tilrettelæggelsen af styringen skal ske i et samarbejde mellem politikere, ledere og medarbejdere.

Generelt oplever alt for mange borgere og medarbejdere en offentlig sektor som er præget af silodannelse og mange styringslag, som kan gøre det vanskeligt at skabe sammenhæng i tværgående opgaver.

I tillæg har det også været en udfordring, at inddragelsen af medarbejderne og deres faglige organisationer i arbejdet med styrings- og ledelsesreformer typisk har været mangelfuld eller er sket meget sent i processen. Tilrettelæggelsen af styringen skal ske i et samarbejde mellem politikere, ledere og medarbejdere.

Den nuværende regering har varslet deres version af retningen for den offentlige sektor med et reformprogram, der skal gøre op med overstyringen i den offentlige sektor.

Reformen kommer til at påvirke medarbejderes og lederes arbejdsvilkår og rammerne for, at de meningsfuldt kan praktisere deres fag og faglighed.

FH skal påvirke indhold og udmøntning samt implementering af regeringens reformarbejde til gavn for medarbejdere og ledere for herigennem at skabe bedre velfærd for borgerne.

Indflydelsen skal søges ved at spille aktivt ind med medlemsorganisationernes fælles dagsorden og ved at anvise konkrete forandringsbehov og løsninger på centralt og lokalt niveau.

Indsater i 2020

  • FH vil arbejde for, at regeringens styringsreform bliver et reelt værktøj til at ændre den offentlige styring med det formål at styrke velfærden for borgerne. Det skal ske gennem ny styring, der øger tilliden til medarbejdernes faglighed og fjerner unødvendige kontrolsystemer samt med særligt strategisk fokus på medarbejderinddragelse herunder på at SU/MED skal spille en central rolle.
  • FH vil arbejde for, at den offentlige sektor styrker den tværgående styring, med henblik på at borgerne oplever en sammenhængende indsats, og dermed en styrket velfærd.
  • FH vil arbejde for at udvikle god offentlig ledelse, herunder styrke den fagprofessionelle ledelse, samt forbedre rammevilkårene for god ledelse og lederne.

Indsatser i kongresperioden

1.5. Udviklingen af fremtidens velfærdssamfund skal ske i tæt samarbejde med de faglige organisationer og inddrage medarbejdernes faglighed.

4.2. Lønmodtagernes indflydelse på arbejdspladserne styrkes bl.a. gennem SU/MED og AMO og gennem medarbejderrepræsentation i selskabsbestyrelser.