En stærk offentlig sektor skaber gode rammer for vækst og velstand i den private sektor. Vi kan passe vores arbejde, fordi andre passer godt på vores børn, ældre og syge. 

Siden sidste valg:

  • Skatter og afgifter er sænket, særligt til gavn for de rigeste
  • Der er skåret på velfærd, uddannelser og tryghed

Der kommer flere børn og ældre. Det koster flere penge. Det har vi råd til, men vi har ikke råd til også at sænke skatten. Her må vi vælge. Pengene kan ikke bruges to gange.

Regeringen vil kun afsætte halvdelen af det, der er brug for, hvis velfærden skal følge med. Det vil betyde dårligere velfærd. Det er vi lodret imod.

En ny regering bør sørge for, at velfærden som minimum følger med, og at skattekontrollen styrkes, så velfærden kan udvikles.

Hvad er så problemet?

Det danske velfærdssamfund står i de kommende år over for en historisk stor udfordring. Det skyldes, at befolkningen vokser: Vi bliver flere unge, flere i den erhvervsaktive alder og ikke mindst rigtig mange flere ældre.

En ny regering bør:

  • Sørge for at velfærden følger med, når der kommer flere børn og ældre
  • Styrke skattekontrollen og udvikle velfærden

Det giver et stort pres på alle de velfærdsinstitutioner, hvor man i forvejen løber rigtig stærkt for at sikre en ordentlig omsorg, uddannelse osv. Til gavn for den enkelte, erhvervslivet og samfundet som helhed.

Ordentlig velfærd er forudsætningen for, at vi hver dag kan gå på arbejde med ro i sindet, velvidende at kompetente pædagoger, lærere, sundheds – og pleje personale drager omsorg for vores børn, ældre og syge. Det er på tide at stoppe udhulingen af vores fælles velfærd

Majbrit Berlau, Næstformand i FH

Stigende befolkningspres frem mod 2025

En ny regering bør: Anm.: Figuren viser, hvor meget befolkningen vokser i perioden 2019-2025 fordelt på de tre aldersgrupper. Kilde: Danmarks Statistik og FH’s beregninger

Befolkningen vokser med næsten 170.000 personer frem mod 2025. Der kommer 16.000 flere børn, der bruger dagtilbud og skoler.

Der kommer næsten 30.000 flere i den erhvervsaktive alder, der benytter sig af fx sundhedsvæsenet. Og der kommer 122.000 flere ældre, der fx bruger sundhedsvæsenet og ældreplejen.

Hvad er løsningen?

Med de store demografiske udfordringer, er det afgørende, at økonomien følger med, så vi kan opretholde kvaliteten af vores velfærd. FH foreslår derfor følgende:.

  • Basisregulering af det offentlige forbrug på 15 mia. kr. i den kommende valgperiode (2020-2023) og i alt 23 mia. kr. gradvist frem mod 2025, svarende til det demografiske træk uden indregning af sund aldring.
  • Afskaffelse af råderummet i sin nuværende form og oprettelse af et nyt ”prioriteringsrum”. Fremover skal det demografiske træk uden indregning af sund aldring udgøre grundforløbet for det offentlige forbrug i den mellemfristede fremskrivning. Prioriteringsrummet er det, der er tilbage efter basisreguleringen af det offentlige forbrug.
  • Bedre budgetmæssige rammer for kommunerne, herunder en indførelse af flerårige budgetter med mulighed for overførsel af forbrug mellem årene inden for budgetlovens fireårige udgiftsramme. Derudover en tilpasning af sanktionssystemet så aftaleoverholdelse i økonomiaftalerne med kommuner og regioner sker inden for samme fireårige periode.
  • Oprustning af skattekontrollen for at sikre et større skatteprovenu fra virksomheder, der kan prioriteres til at udvikle velfærden. Næste skridt er at finde yderligere initiativer til at udvikle velfærden.

Derfor skal vi sørge for, at de økonomiske rammer for velfærden følger med befolkningsudviklingen og vokser med mindst 23 mia. kr. frem mod 2025. Derudover skal vi sikre, at velfærden også følger med tiden og resten af økonomien.

Supplerende fakta


[1] Det demografiske træk udgør ca. 0,7 pct. om året, når man ikke indregner eventuelle effekter af sund aldring i befolkningen.

[2] Økonomi- og Indenrigsministeriet har i april 2019 opdateret det finanspolitiske råderum i Danmarks Konvergensprogram 2019, og det udgør aktuelt 24 mia. kr. frem mod 2025.

FOLKETINGSVALG 2019

Har du spørgsmål til FH’s valgtema: “Velfærd”

Kontakt:
Folketingsvalg 2019

FH’s forventninger til den nye regering

Fagbevægelsens Hovedorganisation ønsker at den nye regering vil arbejde for at stoppe uligheden og styrke uddannelserne, sikkerhedsnettet, arbejdsmiljøet, sikre værdig tilbagetrækning for alle og velfærd af høj kvalitet.