Når man starter et nyt MED-udvalg, er der altid en masse spørgsmål, som man gerne vil have svar på. På denne side er der samlet nogle af de spørgsmål og svar, som vi har fået om MED-aftalen.

Her kan du finde svaret på nogle af de spørgsmål, MEDsamarbejdet har fået om MED-aftalen. Hvis du har andre spørgsmål, kan de rettes til: kontakt@MEDsamarbejdet.dk

Hvordan skal repræsentationen være, når man opretter et nyt MED-udvalg på en arbejdsplads med forskellige faglige grupper? 
Det vil oftest fremgå af den lokale MED-aftale, hvordan et MED-udvalg skal sammensættes. Hvis det er uklart eller ikke står beskrevet i den lokale MED-aftale, så er det MED-hovedudvalgets opgave at tolke på aftalen.

Kan ledelsen bestemme, hvem der skal sidde på medarbejdersiden i MED-udvalget? 
Nej, det kan ledelsen ikke bestemme. Det er udelukkende medarbejdernes valg, hvem de lader sig repræsentere af i MED-udvalget.

Må der være overtal af ledere i MED-udvalgene? 
Der står ikke noget i MED-rammeaftalen om fordeling af medlemmer i MED-udvalgene. Det er helt op til de lokale parter at vedtage hvordan pladserne i MED-udvalgene skal fordeles. Fordelingen mellem ledelses- og medarbejderrepræsentanter er aftalt i den lokale MED-aftale. Det er vigtigt at huske, at der aldrig må stemmes i MED-systemet. Begge parter er lige uanset hvor mange, der er repræsenteret i MED-udvalget.

Skal beskrivelsen af, hvem der er formand for et MED-udvalg, stå i den lokale MED-aftale eller i en forretningsorden? 
Man kan gøre begge dele. Forskellen er, at hvis man skriver det i forretningsordenen, så kan det til enhver tid ændres igen af Hovedudvalget eller det pågældende MED-udvalg, alt efter hvem, der i henhold til den lokale MED-aftale har kompetencen til at fastlægge en forretningsorden på det pågældende niveau. Det kan man ikke, hvis det er nedskrevet i den lokale MED-aftale. Der står ikke noget om formand og næstformand i MED-rammeaftalen.

Går man automatisk tilbage til den gamle MED-aftale, hvis man ikke kan blive enige om en ny? 
Hvis den eksisterende MED-aftale ikke er opsagt, vil den være gældende indtil der opnås enighed om en ny. Hvis den eksisterende MED-aftale er opsagt, vil den udløbe i henhold til bestemmelserne i opsigelsesparagraffen, og herefter vil man overgå til SU-aftalen og en organisering af arbejdsmiljøarbejdet i henhold til den gældende bekendtgørelse om organisering af arbejdsmiljøarbejdet.

Hører selvejende institutioner under kommunens MED-aftale? 
Den lokale MED-aftale i en kommune omfatter også de selvejende dag- og døgninstitutioner på KL’s forhandlingsområde, som kommunen har indgået driftsaftale med, samt alle selvejende institutioner m.v., som Københavns Kommune har indgået driftsoverenskomst med, såfremt det fremgår af driftsaftalen, at den lokale MED-aftale i kommunen gælder, eller såfremt det på anden måde er aftalt eller indforstået mellem parterne eller følger af parternes praksis. Hvis en selvejende institution ikke er omfattet af den lokale MED- aftale, vil TR/SU-aftalen gælde for institutionen eller institutionen kan indgå deres egen lokale MED-aftale med de faglige organisationer.

Hvem har kompetence til at foretage ændringer i MED-strukturen? 
MED-hovedudvalget kan tilpasse MED-strukturen og organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet hvor der sker en ændring i kommunens/regionens organisation og/eller ledelsesstruktur. Tilpasningen kan bestå både i at oprette eller nedlægge niveauer og i at indføre, øge eller reducere en formaliseret adgang til medindflydelse og medbestemmelse. Hvis der ikke er ændringer af kommunens/regionens ledelsesstruktur, kan MED-hovedudvalget kun aftale tilpasninger, der øger medindflydelsen og medbestemmelsen eller holder den på samme niveau. I de situationer har hovedudvalget altså ikke kompetence til at aftale strukturtilpasninger, der reducerer medindflydelsen og medbestemmelsen eller at nedlægge niveauer i MED-strukturen.

Når hovedudvalget har aftalt en tilpasning af MED-strukturen, ændrer hovedudvalget den lokale MED-aftale og dermed indarbejde tilpasningen i aftalen. Det skal fremgå, hvad hovedudvalget har ændret. Hvis hovedudvalget ikke kan blive enige om en tilpasning af MED-strukturen eller om, at Hovedudvalget har kompetencen, kan der nedsættes et forhandlingsorgan. Hvis der er ønske om andre ændringer af den lokale MED-aftale kan de også kun aftales i et forhandlingsorgan.

Hvem kan ændre i den lokale MED-aftale? 
MED-hovedudvalget kan foretage ændringer af den lokale MED-aftale som følge af tilpasninger af MED-strukturen, der aftales i hovedudvalget. Andre ændringer kan kun foretages af et forhandlingsorgan sammensat af ledelsen og de forhandlingsberettigede organisationer.

Kan en MED-repræsentant også sidde i kommunalbestyrelsen? 
Formelt er der intet i hverken MED-rammeaftalen eller den kommunale styrelseslov, der forhindrer, at en MED-repræsentant også er medlem af kommunalbestyrelsen.

Dog bør man overveje, om det er hensigtsmæssigt både at være MED-repræsentant og byrådsmedlem, idet der kan være en risiko for, at medarbejdersiden kan miste tilliden til, at medarbejderrepræsentanten varetager medarbejdernes interesser.

Kan MED-repræsentanter være bisidder for medarbejdere fx ved afskedigelsessamtaler? 
Nej. MED-repræsentanter skal ikke beskæftige sig med enkeltsager (som eksempelvis afskedigelsessager og andre personsager), men kun med sager som har betydning for arbejdspladsen som helhed.

At være bisidder for en medarbejder er derimod en opgave for den pågældende medarbejders tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten kan godt samtidig være repræsentant i MED-udvalget, men det er i kraft af sin funktion som tillidsrepræsentant – og altså ikke som MED-repræsentant – at vedkommende kan fungere som bisidder.

Kan MED-repræsentanter være bisidder for ikke-organiserede medarbejdere fx ved afskedigelsessamtaler? 
Nej. Ligesom for de organiserede medarbejderes vedkommende gælder det, at det er tillidsrepræsentanternes og ikke MED-repræsentanternes opgave at beskæftige sig med enkeltsager.

Hvis en tillidsrepræsentant skal repræsentere en ikke-organiseret medarbejder i forbindelse med en afskedigelse, så skal det først drøftes med tillidsrepræsentantens egen faglige organisation. Det skyldes, at de enkelte organisationer kan have forskellige politikker på området.