HVOR? 
Arbejdet med Kommunens personale- og ligestillingspolitik er forankret i HovedMEDudvalget og ses i tæt sammenhæng med Kommunens værdigrundlag.

(Hvad er retningslinjens dækningsområder? Har retningslinjen sammenhæng til andre retningslinjer eller områder?)

HVAD?
(Definer emnet så det står klart hvad det handler om.)  

HVORFOR? 
Det skal afklares hvordan personale- og ligestillingspolitikken fungerer i praksis.   
(Hvad er formålet? Forklar hvorfor der skal være en retningslinje på dette område. Hvad vil I opnå?)  

HVORHEN? 
Retningslinjen skal sikre at arbejdet med værdierne i personalepolitikken er et fælles ansvar.
(Hvad vil I opnå med denne retningslinje? Hvor vil I gerne hen med den? Hvad er målet?)  

HVEM? 
HovedMEDudvalget fastlægger ved sin årlige drøftelse hvilke temaer og spørgsmål som sektor- og lokalMEDudvalgene skal drøfte, kommentere på og evt. besvare.

HovedMEDudvalget har ansvar for at personale- og ligestillingspolitikken er tilgængelig og kendt i alle MEDudvalg i Kommunen.  

HVORDAN? 
HR-afdelingen fremlægger en gang årligt en ligestillingsredegørelse, som drøftes i HovedMEDudvalget med henblik på, om der skal iværksættes konkrete initiativer.  

Ved den årlige drøftelse behandles bl.a.:  

Har de enkelte politikker samt rammerne i den værdibaserede personalepolitik og ligestillingspolitik været anvendelige? 
Hvordan udfyldes og anvendes rammerne i det daglige arbejde? 
Er politikkerne og rammerne en støtte for ledere og medarbejdere i det daglige arbejde?  

Efter tilbagemelding fra MEDudvalgene drøfter HovedMEDudvalget om der er behov for en justering i den værdibaserede personale- og ligestillingspolitik.  

HovedMEDudvalget beslutter om der skal nedsættes arbejdsgrupper og fastlægger ansvar, opgaver og tidshorisont.

(Skriv de aktiviteter som er indholdet og elementerne i jeres retningslinje. Hvad er det I vil gøre for at nå jeres mål?)  

HVORNÅR?
En gang årligt vurderer HovedMEDudvalget den værdibaserede personale- og ligestillingspolitik.

(Skriv om de tidsmæssige rammer for indholdet i retningslinjen. Tidsplaner, frister m.v.)  

HVAD SÅ?
Væsentlige ændringer forelægges Økonomiudvalget til godkendelse med angivelse af de personalemæssige og økonomiske konsekvenser af forslaget.  

(Er der krav til formidling, opfølgning, evaluering, revision m.v.)