FH’sarbejde og interesser i EU

Det er en kerneopgave for FH at sikre danske lønmodtagere en stærk stemme i den europæiske beslutningsproces. FH arbejder derfor med at påvirke, hvordan EU skal udvikle sig i fremtiden. Især arbejder vi for, at fagbevægelsen får større indflydelse på beslutningerne i Bruxelles.

FH følger lovgivningsarbejdet i de europæiske institutioner og den generelle EU-politiske udvikling. Løbende overvåger FH arbejdet i institutionerne, og fra sag til sag analyser vi lovgivningsforslagenes konsekvenser for danske lønmodtagere. En vigtig opgave for FH er desuden at fortolke EU-direktiverne og tilpasse dem til danske forhold – som hovedregel via aftalesystemet.

FH’s interessevaretagelse retter sig primært mod Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og ikke mindst den danske regering. Desuden er FH stærkt engageret i Den Europæiske Faglige Sammenslutning (EFS), som er en europæisk paraplyorganisation for 60 mio. europæiske lønmodtagere.

FH’s interesser i EU

FH er i udgangspunktet positiv over for EU. Dansk økonomi er afhængig af et velfungerende indre marked, der muliggør en stor eksport til andre EU-lande med dertilhørende danske arbejdspladser. Samtidig har vi dog også store udfordringer med social dumping i visse sektorer, hvilket har sammenhæng med det indre markeds principper om fri bevægelighed for tjenesteydelser og arbejdskraft. FH ønsker derfor, at EU skal gøre en langt større indsat for at bekæmpe social dumping ved at forbedre de fælles europæiske regler på området og sikre en markant forbedring af reglernes håndhævelse i hele EU. FH mener også, at der er behov for, at sikre en opadgående konvergens i leve- og indkomstvilkår i Europa.

FH arbejder for, at EU:

  • Sikrer, at tjenesteydelsernes og arbejdskraftens frie bevægelighed sker på ordnede vilkår
  • Sikrer faglige og kollektive rettigheders forrang i forhold til de økonomiske friheder
  • Skaber bedre beskyttelse af arbejdstagerne, når det gælder fx arbejdsmiljø
  • Sikrer en bedre og mere effektiv regulering af vilkårene inden for grænseoverskridende sektorer som fx luftfart og vejtransport
  • Etablerer rammer, som sikrer en sund og holdbar økonomi i Europa, men som samtidig giver medlemsstaterne mulighed for at føre en politik, der understøtter vækst og beskæftigelse
  • Understøtter, at de fattigste EU-lande får et løft, så vi får skabt en opadgående konvergens, når det gælder leve- og indkomstvilkår
  • Understøtter, at de europæiske lønmodtagere også i fremtiden er rustet til at begå sig på arbejdsmarkedet
  • Sikrer ordentlig håndhævelse i alle medlemsstater af eksisterende og ny EU-regulering.
  • Samtidig er det afgørende, at EU giver plads til, at medlemsstaterne kan indrette deres samfund og deres arbejdsmarkeder på den måde, som de enkelte lande ønsker. Det er altafgørende for FH, at EU ikke blander sig i, hvordan medlemsstaterne indretter de nationale arbejdsmarkedsmodeller. FH arbejder løbende for at sikre den danske model i EU-sammenhænge.