FH skal sikre, at medlemsorganisationernes konfliktret ikke forringes, men fortsat anerkendes som en grundlæggende forudsætning for den danske aftalemodel. FH skal koordinere medlemsorganisationernes sympatikonflikter.

Overenskomsterne er fagbevægelsens grundsten. Det er her, medlemmernes løn og arbejdsvilkår forhandles direkte.

Overenskomstfornyelserne er desuden et udstillingsvindue for både medlemsorganisationer og hovedorganisation, som viser medlemmerne, danskerne og politikerne, hvem der kæmper for lønmodtagerne og sikrer deres rettigheder i den danske model.

I forbindelse med overenskomstfornyelser er det er væsentligt, at der sker en understøttelse af forhandlerne og en generel koordination og videndeling, så det bedst mulige resultat for alle kan nås.

Dertil er FH’s formelle rolle og kompetencer som hovedorganisation central i forhold til processerne i forligsinstitutionen, som understøtter, at der er mulighed for reelle forhandlinger på alle områder, og at alle får fornyet overenskomsterne.

FH skal endvidere medvirke til at sikre, at forhandlingsmodeller og forhandlings- og konfliktstrategier på såvel det private som det offentlige overenskomstområde til stadighed evalueres og udvikles. 

I 2023 skal overenskomsterne på FH/DA-området fornys. FH vil understøtte medlemsorganisationernes overenskomstforhandlinger, herunder med henblik på at sikre en positiv udvikling af reallønnen. 

FH arbejder som hovedorganisation for at medvirke til forberedelsen af forhandlingerne samt koordinationen mellem medlemsorganisationerne.

Det sker blandt andet gennem nedsættelse af forhandlingsudvalg samt gennem forhandlinger med DA om klimaaftale, herunder datagrundlag og beregningsmetoder. Forberedelsen påbegyndes i 2022.

Komité om lønstruktur i den offentlige sektor

Regeringen har på baggrund af et forslag fra FH besluttet at nedsætte en komité om lønstrukturer i den offentlige sektor, bl.a. med deltagelse af parterne på det offentlige område.

Komitéen skal komme med anbefalinger/konklusioner under hensyn til, at løn og andre ansættelsesvilkår i den offentlige sektor fastsættes ved kollektive overenskomster og aftaler, der indgås mellem de respektive arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.

Ansættelsesret

Ved trepartsforhandlinger og gennem aftaler med DA, KL og Danske Regioner skal FH med udgangspunkt i overenskomsterne bidrage med forslag til forbedring af lovgivningen, der styrker arbejdstagernes muligheder og vilkår på arbejdsmarkedet.

Under coronakrisen er det blevet særligt tydeligt, at trepartsaftaler står meget centralt i reguleringen af det danske arbejdsmarked. 

Det fagretlige system og juridisk støtte

Det er afgørende, at FH’s opgaver som part og juridisk støtte i det fagretlige system udføres sikkert og effektivt i et tæt samarbejde med medlemsorganisationerne.

I dette samarbejde skal indsatsen udvikles løbende til gavn for organisationernes medlemmer og fællesskabets interesser. FH skal medvirke til at sikre, at kollektive overenskomster efterleves og derved skabe den bedst mulige retsstilling for medlemmerne.

FH skal sikre en hurtig, smidig og betryggende konfliktløsning til gavn for medlemmerne i de konkrete sager. Både medlemsorganisationerne og FH skal sikre, at ressourcerne koncentreres om forhandlinger og sagsbehandling i sager, der ikke er udsigtsløse. 

FH skal være et videncenter for arbejdsret til gavn for medlemsorganisationerne. FH skal formidle viden om kollektiv arbejdsret og om ansættelsesret. 

Derudover skal FH videreføre relevante serviceordninger inden for individuel ansættelsesret, arbejdsskadesager og socialrådgivning. Ordninger, der ikke finansieres af organisationernes kontingentkroner.

Atypisk ansatte, ny teknologi og social dumping

Atypiske ansættelsesformer udfordrer den danske aftalemodel, både nationalt og internationalt.

Den øgede digitalisering og voksende platformsøkonomi gør det mere tydeligt, at der er behov for at håndtere de udfordringer, som atypisk ansatte og platformsbeskæftigende oplever, fx som ansat på 0-timers kontrakt eller som falske selvstændige, der ikke opnår rettigheder i henhold til den ansættelses- og socialretlige lovgivning.

Dette blev især synligt, da corona lukkede Danmark ned, hvor mange beskæftigede i atypiske jobs ikke kunne nyde godt af de goder, som andre arbejdstagere havde adgang til.

På grundlag af bl.a. erfaringerne fra coronaperioden samt det arbejde, der er aftalt på flere overenskomstområder i forbindelse med overenskomstfornyelserne på det private arbejdsmarked i 2020, skal FH i samarbejde med medlemsorganisationerne afdække mulige tiltag. Tiltag der imødegår udfordringerne for atypisk ansatte samt understøtte medlemsorganisationernes arbejde med indgåelse af overenskomster, også for nye typer virksomheder og arbejdstagere i atypiske jobs.

FH skal være et videncenter i forhold til nye typer af arbejdsmarkeder og ansættelsestyper qua digitalisering og platformsøkonomi.

Således at medlemsorganisationerne kan få kvalificeret og opdateret viden og rådgivning, herunder om andre medlemsorganisationers erfaringer med fx overenskomstforhandlinger med platformsvirksomheder, konkrete juridiske sager, andre kollektive ordninger for atypisk ansatte medlemmer mv. 

Den teknologiske udvikling medfører uvægerligt forandringer på det danske arbejdsmarked. ”Det danske arbejdsmarked 4.0” er kendetegnet ved en total integration mellem den digitale verden og den fysiske produktion.

FH må nødvendigvis forholde sig til dette danske arbejdsmarked 4.0, fordi forandringen uundgåeligt vil påvirke langt de fleste arbejdstagere i Danmark. I forlængelse heraf skal FH påse og påvirke, at udviklingen ikke bliver på bekostning af arbejdstagernes velerhvervede rettigheder, ligesom FH også er åben for, at udviklingen kan medføre goder til arbejdstagerne.

Virksomheder bliver overdraget og går konkurs, arbejdspladser skifter arbejdsgivertilhørsforhold og tidligere udbredte erhverv skrumper. Samtidig opstår nye arbejdsfunktioner, virksomheder og brancher. Det kræver, at forbundene til stadighed overenskomstdækker disse nye ansættelsesforhold og arbejdspladser. FH skal derfor understøtte forbundenes bestræbelser på at udbrede deres overenskomster, hvor der findes hindringer for dette. 

FH skal medvirke til at sikre en effektiv indsats mod social dumping fra myndigheder og lovgivere – både Folketinget og EU. Myndighederne skal levere en effektiv kontrolindsats.

Offentlige instanser og virksomheder skal anvende og effektivt håndhæve arbejdsklausuler. Det er nødvendigt, at lovgiverne inddrager social dumping-perspektivet i al relevant lovgivning. Derudover er det vigtigt at arbejde for, at udbudsreglerne ændres, så de i bedre omfang er med til at værne mod social dumping. 

FH skal understøtte arbejdet med at overenskomstdække og håndhæve overenskomster med udenlandske virksomheder og indgå relevante aftaler med arbejdsgiverorganisationerne, der i overensstemmelse med udstationeringsreglerne tager sigte på at modvirke social dumping, og som er tilpasset forholdene på de enkelte områder.

Det er aftalt, at samarbejdet med DA på området skal videreudvikles. Desuden procederer FH en række sager for medlemsorganisationerne, hvor udenlandsk arbejdskraft har fået undertrykt deres overenskomstmæssige rettigheder.

FH vil indsamle og systematisere viden om social dumping. Herunder vil det være afgørende, at den erfaring, der opnås i medlemsorganisationernes arbejde med udenlandske virksomheder og arbejdstagere, indsamles, systematiseres og nyttiggøres.