Udfordringer 

Vi skal investere mere i uddannelse

I et samfund i hastig forandring er uddannelse nøglen til fremtidens arbejdsmarked. Derfor skal vi også investere i uddannelse på tværs af alle uddannelsesniveauer, så vi får relevante uddannelser af høj kvalitet, der dækker bredt over hele landet.

Erhvervsuddannelse

Det er fortsat en udfordring, at der uddannes for få faglærte til at dække behovet for arbejdskraft i den private og offentlige sektor om få år. Samtidig har coronakrisen betydet en nedgang i antallet af praktikpladser, hvilket forstærker dette problem. Hvis problemet ikke bliver løst, vil det betyde et væsentligt pres på det danske velfærdssamfund.

Videregående uddannelser

Fremskrivninger viser, at vi i Danmark inden for en kort årrække kan komme til at mangle tusindvis af personer med en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse.

Det er positivt, at optaget på de videregående uddannelser i 2020 var højt, men det er vigtigt, at vi som samfund får endnu flere til at vælge de uddannelser, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Derfor arbejder FH for en styrket erhvervs- og professionsrettet videregående uddannelsessektor, så vi får de rette kompetencer – både til det offentlige og private arbejdsmarked.

Det er vigtigt, at vores uddannelsessystem hænger sammen, og at der er gode videreuddannelsesmuligheder uanset adgangsgrundlag. Det vil også kunne styrke søgningen til erhvervsuddannelserne.

Voksen-, efter- og videreuddannelse

Aktiviteten på voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) har i de seneste år været faldende eller stagnerende. Det gælder både det almene, det erhvervsrettede og det videregående niveau.

Det stemmer dårligt overens med arbejdsmarkedets øgede krav om omstilling mod fx mere digitale og grønne løsninger. Vores VEU-system inkl. støttesystem skal hurtigt kunne absorbere de nye krav og kompetencebehov herunder fx i forhold til digitaliseringen og den grønne omstilling.

I og med det ikke er muligt at forudsige de mange forskellige jobtyper og helt konkrete kompetencer, som omstillingen medfører, forudsætter det et uddannelsessystem, som er fleksibelt, uden barrierer, og som er sammenhængende og overskueligt for dem, der skal benytte sig af det.

Desuden kræver det, at man på arbejdspladserne i privat og offentligt regi bliver bedre til at definere det konkrete VEU-behov og systematisk at uddannelsesplanlægge den konkrete indsats.

Den forberedende grunduddannelse

Den nyetablerede FGU er det vigtigste redskab til at sikre, at de knap 20 pct. af en ungdomsårgang, der ikke kan påbegynde en ungdomsuddannelse, kommer med. Imidlertid har uddannelsen haft en svær start.

Først med en meget presset opstart og derefter grundet coronakrisen. Derfor er der behov for at understøtte, at uddannelsen får etableret sig nationalt og lokalt. En særlig problemstilling er i denne forbindelse, at mange kommuner etablerer væsentlig færre EGU-praktikpladser.