Udfordringer 

Overenskomstsystemet skal fortsat anerkendes og respekteres som den altdominerende måde at regulere løn- og arbejdsvilkår på i Danmark. FH skal medvirke til at sikre og udbrede overenskomstdækningen.

Ved trepartsforhandlinger og gennem aftaler med DA, KL og Danske Regioner skal FH med udgangspunkt i overenskomsterne bidrage med forslag til forbedring af lovgivningen, der styrker arbejdstagernes muligheder og vilkår på arbejdsmarkedet.

Under coronakrisen er det blevet særligt tydeligt, at trepartsaftaler står meget centralt i reguleringen af det danske arbejdsmarked. 

I forbindelse med overenskomstforhandlinger er der behov for, at FH er et videncenter for økonomiske analyser og for arbejdsretlige forhold.

FH skal medvirke til at sikre, at forhandlingsmodeller og forhandlings- og konfliktstrategier på såvel det private som det offentlige overenskomstområde til stadighed evalueres og udvikles.

FH skal fastholde sine formelle kompetencer i henhold til forligsmandsloven. FH skal medvirke til at sikre, at medlemsorganisationernes interesser kan varetages på en ordentlig måde, så der er mulighed for reelle forhandlinger på alle områder. 

FH skal sikre, at medlemsorganisationernes konfliktret ikke forringes, men fortsat anerkendes som en grundlæggende forudsætning for den danske aftalemodel. FH skal koordinere medlemsorganisationernes sympatikonflikter.

Det er afgørende, at FH’s opgaver som part og juridisk støtte i det fagretlige system udføres sikkert og effektivt, samt at indsatsen også løbende udvikles i samarbejde med medlemsorganisationerne. Det skal også sikres, at FH kan yde bistand ved OK-forhandlinger. 

FH skal medvirke til at sikre, at kollektive overenskomster efterleves og derved skabe den bedst mulige retsstilling for medlemmerne.

FH skal sikre en hurtig, smidig og betryggende konfliktløsning til gavn for medlemmerne i de konkrete sager. Både medlemsorganisationerne og FH skal sikre, at ressourcerne koncentreres om forhandlinger og sagsbehandling i sager, der ikke er udsigtsløse. 

FH skal være et videncenter for arbejdsret til gavn for medlemsorganisationerne. FH skal formidle viden om kollektiv arbejdsret og om ansættelsesret. 

Derudover skal FH videreføre relevante serviceordninger inden for individuel ansættelsesret, arbejdsskadesager og socialrådgivning. Ordninger der økonomisk hviler i sig selv.

Atypiske ansættelsesformer udfordrer den danske aftalemodel, både nationalt og internationalt.

Den øgede digitalisering og voksende platformsøkonomi gør det mere tydeligt, at der er behov for at håndtere de udfordringer, som atypisk ansatte og platformsbeskæftigende oplever.

Fx som ansat på 0-timers kontrakt eller som falske selvstændige, der ikke opnår rettigheder i henhold til den ansættelsesretlige- og socialretlige lovgivning.

Dette blev især synligt, da corona lukkede Danmark ned, hvor mange beskæftigede i atypiske jobs ikke kunne nyde godt af de goder, som andre arbejdstagere havde adgang til.

På grundlag af bl.a. erfaringerne fra coronaperioden samt det arbejde, der er aftalt på flere overenskomstområder i forbindelse med overenskomstfornyelserne på det private arbejdsmarked i 2020, skal FH i samarbejde med medlemsorganisationerne afdække mulige tiltag, som imødegår udfordringerne for atypisk ansatte, samt understøtte medlemsorganisationernes arbejde med indgåelse af overenskomster, også for nye typer virksomheder og arbejdstagere i atypiske jobs.

FH skal være et videncenter i forhold til nye typer af arbejdsmarkeder og ansættelsestyper qua digitalisering og platformsøkonomi, således at medlemsorganisationerne kan få kvalificeret og opdateret viden og rådgivning, herunder om andre medlemsorganisationers erfaringer med fx overenskomstforhandlinger med platformsvirksomheder, konkrete juridiske sager, andre kollektive ordninger for atypisk ansatte medlemmer mv. 

Den teknologiske udvikling medfører uvægerligt forandringer på det danske arbejdsmarked. ”Det danske arbejdsmarked 4.0” er kendetegnet ved en total integration mellem den digitale verden og den fysiske produktion.

FH må nødvendigvis forholde sig til dette danske arbejdsmarked 4.0, fordi forandringen uundgåeligt vil påvirke langt de fleste arbejdstagere i Danmark. I forlængelse heraf skal FH påse og påvirke, at udviklingen ikke bliver på bekostning af arbejdstagernes velerhvervede rettigheder, ligesom FH også er åbne for, at udviklingen kan medføre goder til arbejdstagerne.

Virksomheder bliver overdraget, går konkurs og tidligere udbredte erhverv skrumper. Samtidig opstår nye arbejdsfunktioner, virksomheder og brancher.

Det kræver, at forbundene i den private sektor til stadig overenskomstdækker disse nye ansættelsesforhold og arbejdspladser. FH skal derfor understøtte forbundenes bestræbelser på at udbrede deres overenskomster særligt på det private arbejdsmarked, hvor der findes hindringer for dette. 

FH skal medvirke til at sikre en effektiv indsats mod social dumping fra myndigheder og lovgiverne – både Folketinget og EU. Myndighederne skal levere en effektiv kontrolindsats. Offentlige instanser og virksomheder skal anvende og effektivt håndhæve arbejdsklausuler. Det er nødvendigt, at lovgiverne inddrager social dumping-perspektivet i al relevant lovgivning. 

FH arbejder for at få belyst og afdækket og alle aspekter og konsekvenser af en social protokol, der har til formål at sikre, at arbejdstagerettigheder og sociale rettigheder ikke er underordnede i økonomiske friheder i EU’s indre marked.

Der arbejdes endeligt for, at rekruttering af udenlandsk arbejdskraft kun sker, når der er et reelt kompetencebehov, der ikke kan dækkes af herboende lønmodtagere. Disse behov bør på den lange bane imødekommes ved uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske tiltag.

FH skal understøtte arbejdet med at overenskomstdække og håndhæve overenskomster med udenlandske virksomheder og indgå relevante aftaler med arbejdsgiverorganisationerne, der tager sigte på at modvirke social dumping, lever op til udstationeringsreglerne, og som er tilpasset forholdene på de enkelte områder.

Det er aftalt, at samarbejdet med DA på området skal videreudvikles. Desuden procederer FH en række sager for medlemsorganisationerne, hvor udenlandsk arbejdskraft har fået undertrykt deres overenskomstmæssige rettigheder.

FH vil indsamle og systematisere viden om social dumping. Herunder vil det være afgørende, at den erfaring, der opnås i medlemsorganisationernes arbejde med udenlandske virksomheder og arbejdstagere, indsamles, systematiseres og nyttiggøres.