Udfordringer 

Coronakrisens betydning for den internationale politiske dagsorden

Coronapandemien har internationalt haft store konsekvenser, hvor verdensøkonomien har været udfordret. Verdenshandelen vil i 2021 fortsat være påvirket af coronakrisen og det samme vil den politiske dagsorden for 2021.

Det gælder det fremtidige forhold til Storbritannien efter Brexit og relationerne til USA efter præsidentvalget. EU’s indre marked er som følge af pandemien presset, hvilket påvirker danske virksomheder, den danske beskæftigelse og velfærden.

FH skal arbejde for en øget international respekt for de grundlæggende ILO-konventioner. Det vil sige forbud mod slave- og børnearbejde, lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde samt retten til at danne fagforeninger og til at føre kollektive forhandlinger.

Coronakrisen har ramt udviklingslandene, hvor de lokale fagbevægelser kæmper for at sikre, at deres medlemmer kommer bedst muligt igennem krisen.

FH støtter dette arbejde igennem Ulandssekretariatet, hvor der gives bistand til at dække helt grundlæggende behov i denne ekstraordinære situation, samtidig med at der er fokus på at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår generelt.

Økonomisk og social genopretning i Europa

På baggrund af coronakrisen blev en lang række af EU-Kommissionens planlagte initiativer udskudt til 2021, da fokus har været på at iværksætte en europæisk genopretningsplan. Derfor ser FH frem mod et 2021, hvor EU-Kommissionen vil præsentere de politiske initiativer, der blev skubbet som følge af den globale pandemi.

2021 vil stå i genopretningens tegn, hvor en række af EU-Kommissionens initiativer på det sociale område er blevet yderligere aktualiserede af den økonomiske krises implikationer. 

Derfor er det afgørende, at FH formår at få bragt vores interesser og idéer til EU-Kommissionens arbejde i spil. Selvom det er positivt, at EU-Kommissionens politiske retningslinjer er ambitiøse på det sociale område, indebærer det også risiko for forslag, der kan kollidere med den danske velfærds- og/eller aftalemodel.

Dette gør sig særligt gældende i forhold til EU-Kommissionens arbejde med den europæiske søjle for sociale rettigheder, forslaget om en europæisk mindsteløn, kommende initiativer på ligestillingsområdet og europæisk arbejdsløshedsmekanisme.

Sammen om grøn omstilling

FH’s helhedsplan indeholder i alt 113 forslag. Den første del af planen foreslår 89 konkrete klimatiltag indenfor 10 områder – fra grønne og socialt bæredygtige indkøb i den offentlige sektor til flere havvindmølleparker og klimaaf- gifter.

LÆS MERE

Det er helt afgørende for FH, at udmøntning af sådanne tiltag skal respektere EU-kompetencefordelingen, og tiltag må under ingen omstændigheder ske på bekostning af de nationale traditioner og aftalemodeller. 

I forbindelse med den økonomiske genopretning er det afgørende for FH at påvirke rammerne for det europæiske semester.

Det europæiske semester danner rammen for koordineringen af den økonomiske politik i EU, herunder beskæftigelse, sociale forhold, uddannelse og klima mv. FH arbejder for at påvirke den overordnede ramme for semesteret og de analyser af Danmarks udfordringer, som EU-Kommissionen udarbejder, så de kan anvendes til at understøtte FH’s nationale politiske interessevaretagelse i forhold til blandt andet den danske regering.

Som led i EU-Kommissionens genopretningsplaner er der stort fokus på den grønne omstilling som EU’s nye vækststrategi. FH ser positivt på de muligheder, den grønne omstilling bidrager med, og de beskæftigelsespotentialer, som følger med den grønne omstilling.

Den grønne omstilling kan dog samtidig udfordre den enkelte lønmodtager og de nationale arbejdsmarkeder, hvis ikke omstillingen bliver håndteret på bæredygtig vis med fokus på social sammenhængskraft. For FH er det afgørende at markere sig som en central spiller i den grønne omstilling.

Vi skal vise, at lønmodtagerne spiller en central rolle i implementeringen og udviklingen af grønne løsninger i EU og derigennem fremme lønmodtagernes involvering i den grønne omstilling. FH vil igennem www.greentransitiontogether.com videndele og indsamle gode eksempler på, hvordan lønmodtagerne bedst muligt inddrages i den grønne omstilling. 

Konferencen om Europas fremtid er igangsat i EU. Konferencen er en bred dialog mellem Kommissionen, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og de nationale parlamenter over en toårig periode fra 2020 til 2022. Formålet er at blive klogere på, hvor det er Europa skal bevæge sig hen. FH vil deltage aktivt i konferencen og arbejde for at fremme den sociale dialog i forbindelse hermed.