Det politiske grundlag

Det er vigtigt for fagbevægelsen at fastholde væksten i samfundet, så vi både kan få udviklet arbejdsmarkedet og skabt bedre økonomiske rammer for velfærdssamfundet. Målet er bæredygtig vækst i forhold til klima, miljø og sociale forhold.

Flexicuritymodellen skal udvikles, så den kan imødekomme udfordringerne fra det globaliserede arbejdsmarked og den teknologiske udvikling. Der skal være fokus på, hvordan gode rammevilkår og regulering både kan forbedre virksomhedernes konkurrencevilkår og anspore til større samfundsansvar.

Medarbejderne i både den private og offentlige sektor skal sikres uddannelse og kompetenceudvikling, så de kan imødekomme de nye krav.

Danmark skal være i front i forhold til velkvalificeret arbejdskraft og udvikling og udnyttelse af nye digitale teknologier. Der skal sikres fleksible muligheder for tilbagetrækning.

Og det tætte samspil mellem den private og den offentlige sektor skal udvikles til at styrke samfundets innovation, produktivitet og effektivitet.

Udfordringer

Aktiv arbejdsmarkedspolitik

Virksomhederne efterspørger i højere grad kvalificeret arbejdskraft, så der skal arbejdes for, at den aktive beskæftigelsesindsats spiller en væsentlig større rolle i at få ledige opkvalificeret og uddannet, således at flere både kan komme tættere på og samtidig finde fast fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder ikke mindst gruppen af unge uden både uddannelse og arbejde.

Det forventes, at den nye regering vil lægge op til forbedringer af ordningerne efter gennemførslen af en større evaluering af uddannelsesinitiativer i beskæftigelsesindsatsen.

Samtidig benyttes virksomhedsrettet aktivering i stigende grad overfor ledige, og brugen af uddannelsesaktivering er ulige fordelt i landet.

A-kasseforsøg 

Ni udvalgte a-kasser, herunder otte a-kasser inden for FH-området, påbegynder 1. januar 2020 a-kasseforsøg om mere ansvar til a-kasserne.

I forsøgsperioden på fire år overtager a-kasserne det fulde ansvar for kontaktforløb og indsats over for opsagte medlemmer i opsigelsesperioden og over for ledige medlemmer i de første tre måneders ledighed.

Forsøget har stor politisk bevågenhed fra regeringen og forligskredsen, og det kan få afgørende betydning for, om a-kasserne generelt kan overtage kontaktforløbet i den tidligere ledighedsperiode.

Derfor skal a-kasserne sammenlignet med jobcentrene demonstrere en bedre indsats, bedre resultater og beskæftigelseseffekter og højere tilfredsheds fra medlemmer og virksomheder.

Et rigere Danmark

Hvordan skaber vi nye, gode job i en tid, hvor ny teknologi vil kunne klare stadig flere opgaver?

Hvordan kan Danmark bidrage til at udvikle løsninger på store samfundsmæssige udfordringer?

Og hvordan kan øget medindflydelse og medejerskab bidrage til at udvikle nye løsninger såvel som give medarbejderne en større andel af gevinsterne?

En ny socialpolitisk vision

Det danske velfærdssamfund er blandt andet et resultat af store socialpolitiske sejre gennem mere end 60 år.

Print-venlig version af “Årets indsats 2020”

I Årets indsats 2020 har FH’s hovedbestyrelse fastlagt organisationens vigtigste indsatser og mål for 2020:
Årets indsats 2020

Godkendt på stiftende kongres 13. april 2018:
Indsatsområder for FH 2019-2022

Arkiv: Årets indsats 2019

De store socialpolitiske dagsordner har i dag gjort det muligt for hele grupper af mennesker, der tidligere stod uden nogen reelle chancer, at blive en del af fællesskabet.

For eksempel er mennesker med handicap flyttet fra en usynlig tilværelse præget af omsorgssvigt til et liv i eget hjem og med mulighed for uddannelse og arbejde, og enlige mødre, der tidligere blev fastholdt i en negativ social arv, har i dag langt bedre muligheder for at leve et liv på lige vilkår.

De seneste 20 år har socialpolitikken dog været domineret af uddannelses- og beskæftigelsespolitikken. Den er ikke længere en selvstændig dynamo for at flytte de mange, der stadig har brug for en stærk socialpolitik.

Samtidig er fattigdommen og uligheden steget i Danmark. Det kalder på en ny socialpolitisk vision.

Integration og udenlandsk arbejdskraft

Flygtninge og indvandrere har en lavere erhvervsfrekvens end etniske danskere til skade for integration og samfundsøkonomi. Det betyder samtidig, at der er en væsentlig ressource af ledig arbejdskraft.

Debatten om mangel på kvalificeret arbejdskraft på nogle områder skaber et pres fra blandt andet arbejdsgiverne og nogle politiske partier for at lempe for adgangen og kontrollen med udenlandsk arbejdskraft.

Det kan medføre social dumping til skade for lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked.

I regeringens forståelsespapir med sit parlamentariske grundlag er et forslag om, at arbejdsmarkedets parter sammen indstiller et forslag, der åbner for større adgang for faglært arbejdskraft, som der er mangel på.

Indsatser i 2020

 • FH vil arbejde for at sætte fokus på og styrke uddannelsesmuligheder for ledige, blandt andet i forbindelse med et eventuelt politisk forløb omkring forbedring af uddannelse og opkvalificeringsmuligheder for ledige. Det kan ligeledes handle om at sætte fokus på arbejdsgivernes uhensigtsmæssige brug af støttet beskæftigelse samt manglende oprettelse af lærepladser.
 • FH vil igangsætte et internt arbejde i samarbejde med medlemsorganisationerne, hvor fremtidens beskæftigelsesindsats drøftes.
 • FH vil sætte sig i spidsen for, at FH-a-kasserne iværksætter forsøget med
  klart fokus på dokumenteret kontakt og jobformidling til opsagte medlemmer i opsigelsesperioden samt virksomhedsrettet og jobrettet indsats over for medlemmerne i ledighedsperioden.
 • FH vil arbejde for, at dagpengene bliver styrket, herunder skal dagpengenes regulering genetableres og svare til lønstigningerne på arbejdsmarkedet.
 • FH vil arbejde for, at Danmarks Investeringsfond bliver etableret. Fonden skal sikre risikovillig kapital til udviklingen af nye løsninger på store samfundsudfordringer, fx klima, arbejdsmiljø og sundhed.
 • FH vil udarbejde og fremlægge forslag til øget medejerskab på danske arbejdspladser.
 • FH vil arbejde for, at der kommer mere fokus på arbejdsmarkedsrettet integration frem for hjemsendelse, så flygtninge og indvandrere motiveres til at arbejde og opkvalificere sig og kan blive borgere i samfundet. FH skal fremlægge idéer til, hvordan målgruppen kan få opkvalificering og sprogkompetencer, så de på sigt kan blive ordinært ansatte. IGU’en og branchepakkerne fra trepartsaftalen er gode redskaber til at vise vejen.
 • FH vil påvirke forslag om udenlandsk arbejdskraft for at sikre, at rekruttering af arbejdskraft fra tredjelande tager udgangspunkt i et reelt behov på det danske arbejdsmarked, samt at det afgrænses til kvalificeret arbejdskraft på sædvanlige løn- og arbejdsvilkår.
 • FH vil arbejde for, at Ydelseskommissionens arbejde fører til en ny og mere overskuelig ydelsesstruktur, der afhjælper problemerne med fattigdom, understøtter at flere kommer i arbejde, og hvor det fortsat kan betale sig at være medlem af en a-kasse.
 • FH vil udvikle en socialpolitisk vision, der sikrer tryghed og gode muligheder for alle, også for de som har fået en svær start på livet eller rammes af ulykke, sygdom eller uheld gennem livet. Visionen skal bruges som pejlemærker for FH og medlemsorganisationerne i udviklingen af socialpolitikken i Danmark.

Indsatser i kongresperioden

2.1 Der skal sikres fuld beskæftigelse og vækst samtidig med, at tilbagetrækningsmulighederne gøres bedre og mere fleksible.

2.2. Flexicuritymodellen skal matche globalisering og digitalisering så lønmodtagernes udviklingsmuligheder og tryghed sikres.

2.3. Samspillet og samarbejdet mellem privat og offentlig sektor skal styrkes med fokus på både vækst og velfærd.

2.4. Forskning, uddannelse, medarbejderinnovation, ledelse, udviklingen af produktivitet og effektivitet på de danske arbejdspladser skal i fokus i vækst- og erhvervspolitikken.

Politisk ledelse

Fagbevægelsens Hovedorganisation