Det politiske grundlag

Det er vigtigt for fagbevægelsen at udvikle den politiske interessevaretagelse på alle planer. Det kan kun sikres gennem en vedvarende organisationsudvikling, der sætter lønmodtagernes vilkår på dagsordenen i de arenaer, hvor interessen bedst varetages; gennem lobbyarbejde, kampagner, konferencer og aktiviteter – og understøttet af analyser og dokumentation.

Samarbejdet mellem medlemsorganisationerne i hovedorganisationen kan sikre en stærkere fagbevægelse gennem fælles udviklingsaktiviteter og vidensspredning, og udviklingen og konsolideringen af den nye hovedorganisation vil være en vigtig opgave i den første kongresperiode.

Der bør være særlig opmærksomhed på udviklingen af det lokale samarbejde mellem lokale fagforeninger og hovedorganisationens lokale sektioner. Ikke mindst for at understøtte de mange lokale fagligt aktive, der er grundlaget for fagbevægelsens organisatoriske styrke. Overenskomstdækningen og organisationsgraden skal styrkes, og det bør fællesskabet understøtte med erfaringsudveksling og videndeling.

Udfordringer 

Hovedmålet for FH’s organisationsudvikling i 2020 er at få vedtaget en ny struktur for det lokale arbejde, og herefter at implementere den nye struktur, så den kan træde i kraft pr. 1. januar 2021, som besluttet af FH’s stiftende kongres.

Print-venlig version af “Årets indsats 2020”

I Årets indsats 2020 har FH’s hovedbestyrelse fastlagt organisationens vigtigste indsatser og mål for 2020:
Årets indsats 2020

Godkendt på stiftende kongres 13. april 2018:
Indsatsområder for FH 2019-2022

Arkiv: Årets indsats 2019

Det er målet, at flest muligt af de FH-medlemsorganisationer, der har interesser i det lokale arbejde, tilslutter sig arbejdet med den fælles kommunale og regionale politiske interessevaretagelse.

Der er brug for vedholdende fokus på udvikling af det fælles ungdomsarbejde, herunder særligt på at få iværksat lokalt fælles ungdomsarbejde, der kan understøtte ungdomsarbejdet i FH’s medlemsorganisationer. 

I efteråret 2021 er der kommunal- og regionsrådsvalg, og FH vil i 2020 fastlægge en strategi for indsatsen op til og under valget. 

I Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) er der fortsat vægt på at skabe samarbejde mellem de nuværende FIU-organisationer og FH’s øvrige organisationer med uddannelse af tillidsvalgte på dagsordenen.

Indsatser i 2020

  • FH skal træffe beslutning om en ny lokal struktur, hvorefter den nye struktur skal implementeres med ikrafttræden den 1. januar 2021.
  • Det lokale ungdomsarbejde skal styrkes gennem faglige og sociale arrangementer, med særligt fokus på Aalborg, Odense, Aarhus og København.
  • Der fastlægges en strategi for FH’s indsats op til og under Kommunal- og regionsrådsvalget 2021.
  • I OK-indsatsen implementeres de tilretninger, der er besluttet efter evalueringen i 2019, og der gennemføres delkampagner i forbindelse med OK20, ferie, faget og løntjek. Desuden eksekveres TR-kampagnen, der blev udskudt fra 2019 til 2020.
  • Der gennemføres et nyt fælles projekt om demokrati og deltagelse i fagbevægelsen med udgangspunkt i det lokale arbejde og arbejdspladsperspektivet.
  • På FIU-området afdækkes muligheder for fremtidigt samarbejde om uddannelse af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt øvrige tillidsvalgte mv. Dette sker blandet andet baseret på interviews med centrale aktører fra de tidligere FTF-organisationer.
  • Med baggrund i materialet afholdes et seminar mellem FH-medlemsorganisationerne, for at drøfte en fremtidig organisering af arbejdet om uddannelse af tillidsvalgte mv.
  • FIU vil i 2019 opprioritere indsatsen i forhold til de fælles it-systemer.

Indsatser i kongresperioden

7.1. Lønmodtagernes vilkår skal sættes på dagsordenen og medlemsorganisationerne skal understøttes gennem udviklingsaktiviteter, lobbyarbejde, kampagner, valgkampe og vidensspredning.

7.2. Lokal og central politisk interessevaretagelse og kampagner er en vigtig prioritet. Derfor skal der være fokus på at styrke hovedorganisationens lokale sektioner ved at organisere så mange lokale fagforeninger som muligt til hovedorganisationens lokale arbejde.

7.3. Der skal være fokus på medlemsanalyser og udvikling af tilbud og services

7.4. Medlemsrekruttering og organisering er afgørende for fagbevægelsen. Derfor skal hovedorganisationen sikre systematisk videndeling og erfaringsudveksling.

Politisk ledelse

Fagbevægelsens Hovedorganisation