Det politiske grundlag

Det er vigtigt for fagbevægelsen, at de internationale institutioner genvinder styrke. Tabet af gennemslagskraft for lønmodtagerne i både internationale institutioner og EU skader lønmodtagerne, både på kort og på langt sigt.

Det er derfor vigtigt, at fagbevægelsen bidrager til debat og oplysning om EU og det internationale arbejde samt synliggør fagbevægelsens holdning til og resultater på konkrete sager – både ved at invitere til dialog om det konkrete arbejde i institutionerne og organisationerne og ved at styrke lønmodtagernes stemme dér, hvor vi er repræsenteret.

Udfordringer 

Europa-Kommissionens politiske retningslinjer for 2019-2024

Der er udpeget en ny Kommission, som under ledelse af Ursula von der Leyen skal være med til at sætte retningen for EU de næste fem år. Kommissionen har initiativretten til lovgivning i EU. Derfor er det afgørende, at FH formår at få bragt vores interesser og idéer i spil i Kommissionens forberedende arbejde.

Selvom det er positivt, at Kommissionens politiske retningslinjer er ambitiøse på det sociale område, indebærer det også risiko for forslag, der kan kollidere med den danske model. Retningslinjerne rummer dog også mange muligheder for FH til at sætte en dagsorden på fx områderne skat, klima, handel og den digitale udvikling.

FH kender til de overordnede planer for Kommissionens arbejde de næste fem år, men det er endnu uklart, hvilke initiativer, der udfoldes i det kommende år, og hvilke, der først udvikles senere i perioden. 

Det ligger dog fast, at der kommer et udspil om mindsteløn inden for de første 100 dage af Kommissionens embedsperiode. Det fremgår af alle udmeldinger, at de nationale modeller skal respekteres, men der er ikke gjort rede for, hvordan det skal sikres.

Det er særdeles vigtigt for FH, at vores danske samfundsmodel, herunder den danske forhandlings- og aftalemodel på arbejdsmarkedet, respekteres og værnes – samtidig med, at vi viser solidaritet og ikke hindrer indførelse af mindsteløn i de lande, hvor fagbevægelsen ønsker det.

FH vil derfor arbejde i forhold til Beskæftigelsesministeriet og DA for at få et dansk forhandlingsudgangspunkt, der er i tråd med FH’s holdninger på mindstelønsområdet, ligesom FH kommer til at indgå aktivt og konstruktivt i debatter i europæisk fagbevægelse for at bidrage til, at der opnås enighed om en politisk linje, der både tilgodeser fagbevægelsen i lande med lav mindsteløn og lav overenskomstdækning og samtidig respekterer de nationale modeller i lande med velfungerende aftalemodeller.      

Print-venlig version af “Årets indsats 2020”

I Årets indsats 2020 har FH’s hovedbestyrelse fastlagt organisationens vigtigste indsatser og mål for 2020:
Årets indsats 2020

Godkendt på stiftende kongres 13. april 2018:
Indsatsområder for FH 2019-2022

Arkiv: Årets indsats 2019

Det europæiske semester

Det europæiske semester er en ramme for Kommissionens anbefalinger til medlemsstaterne om fx økonomi, beskæftigelse, sociale forhold, uddannelse og klima.

Den nye Kommission har meddelt, at man vil omlægge semesteret, så det integrerer FN’s verdensmål. FH bør både forsøge at påvirke den overordnede ramme for semesteret og de analyser af Danmarks udfordringer, som Kommissionen udarbejder.

Handelspolitik i et europæisk og globalt perspektiv

FH vil fortsætte arbejdet med at sikre en mere effektiv implementering og håndhævelse af bæredygtighedskapitlerne i EU’s bilaterale handelsaftaler.

FH oplever, at der er større interesse for denne del af handelspolitikken, både hos den danske regering og EU-Kommissionen.

Det skyldes ikke mindst det styrkede fokus på klimaforandringerne og de krav, som kan stilles i handelsaftalerne. Det er en stor udfordring at få implementeret og håndhævet forbedringer af arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljø og klima. 

Mulighederne for at få indflydelse via konkrete forslag skønnes derfor at være gunstige.

Indsatser i 2020

 • FH vil arbejde for, at Kommissionens forslag på ligestillingsområdet er ambitiøse og bidrager til en reel ligestilling mellem kønnene på en måde, der ikke er i konflikt med indretningen af det danske arbejdsmarked.
 • FH vil påvirke Kommissionens arbejde for at sikre ambitiøse og konkrete forslag, der kan skabe sikre og ordentlige arbejdsvilkår for lønmodtagerne, herunder i den digitale økonomi og i forbindelse med grænseoverskridende arbejde.
 • FH vil arbejde for, at Kommissionens forslag om en europæisk arbejdsløshedsmekanisme ikke udformes på en måde, der kommer i konflikt med den danske samfundsmodel og heller ikke svækker incitamenterne for andre medlemsstater til at sikre egne borgere i tilfælde af arbejdsløshed.
 • FH vil påvirke Kommissionens planer på selskabsskatteområdet, så de bliver ambitiøse og får en reel effekt i forhold til at bekæmpe skatteunddragelse og skattesnyd.
 • FH vil påvirke Kommissionens udspil om mindsteløn for at undgå, at den danske aftalemodel kommer under pres.
 • FH vil indgå i nordisk koordinering omkring udfordringer for de nordiske aftalemodeller og arbejde for at sikre, at de nationale aftalesystemer fuldt ud respekteres.
 • FH vil arbejde for, at EU’s flerårige finansielle ramme for 2021-2027 tilgodeser lønmodtagernes behov og understøtter en opadgående konvergens i levestandard i medlemsstaterne. 
 • FH vil arbejde for, at Kommissionens forslag om en europæisk grøn aftale indebærer en omstilling, der bliver ambitiøs og socialt retfærdig og afbalanceret for lønmodtagerne.
 • FH vil arbejde for at påvirke Kommissionens omlægning af det europæiske semester, så FN’s verdensmål integreres i semesteret på en måde, der fremmer et socialt afbalanceret og ligestillet Europa med gode vilkår for lønmodtagere
 • FH vil arbejde for at påvirke Kommissionens analyser af og anbefalinger til Danmark, så de kan anvendes til at understøtte FH’s nationale politiske interessevaretagelse i forhold til bl.a. den danske regering.
 • FH vil arbejde for, at handelsaftalerne fører til konkrete forbedringer i arbejdstagerrettigheder i de lande EU indgår handelsaftaler med. 
  FH vil arbejde med effektiv implementering og håndhævelse af bæredygtighedskapitlerne i EU’s bilaterale handelsaftaler. 
  FH vil udarbejde konkrete forslag og søge indflydelse hos både Kommissionen, Europaparlamentet og den danske regering. 
 • FH vil afholde en konference om handelspolitik.

Indsatser i kongresperioden

5.1. En række udfordringer løses bedst på EU-niveau, men det skal ske i respekt for den danske samfundsmodel, herunder den danske forhandlings- og aftalemodel på arbejdsmarkedet.

5.2. Vækst og beskæftigelse i Europa skal styrkes gennem en politik, der gavner alle.

5.3. Den sociale dimension i Europa skal understøttes, bl.a. gennem fremme af den sociale dialog, den sociale protokol og bekæmpelse af social dumping.

5.4. Den globale konkurrence skal foregå inden for fair og ordnede rammer. Der arbejdes for frihandel, som styrker og respekterer lønmodtagernes rettigheder, og for at arbejdsmarkedets parter inddrages i arbejdet med frihandelsaftaler.

Politisk ledelse

Fagbevægelsens Hovedorganisation