Det politiske grundlag

Det er vigtigt for fagbevægelsen, at samspillet mellem lovgivning og overenskomster udvikles, så vi blandt andet sikrer en fast grund under et arbejdsmarked, der både udfordres af teknologiske og digitale udviklinger og globaliseringens muligheder.

De nye typer af arbejdsmarkeder, der opstår som følge af digitalisering og platformsøkonomi, skal reguleres, og arbejdsmarkedets parter skal følge op med overenskomstdækning og organisering af de nye arbejdsgivere og lønmodtagere. Det kan nødvendiggøre nye overenskomstformer.

Der skal skabes bedre regulering af rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft og til forhindring af social dumping, både nationalt og internationalt. Arbejdsmarkedets parter må arbejde for en højere overenskomstdækning og organisationsgrad, særligt på det private arbejdsmarked, for at modvirke social dumping.

Udfordringer 

Overenskomstsystemet skal fortsat anerkendes og respekteres som den altdominerende måde at regulere løn- og arbejdsvilkår på i Danmark. FH skal medvirke til at sikre og udbrede overenskomstdækningen.

Ved trepartsforhandlinger og gennem aftaler med DA, KL og Danske Regioner skal FH med udgangspunkt i overenskomsterne bidrage med forslag til forbedring af lovgivningen, der styrker arbejdstagernes muligheder og vilkår på arbejdsmarkedet.

I forbindelse med overenskomstforhandlinger er der behov for at FH er et videncenter for økonomiske analyser og for arbejdsretlige forhold. FH skal medvirke til at sikre, at forhandlingsmodeller, forhandlings- og konfliktstrategier på såvel det private som det offentlige overenskomstområde til stadighed evalueres og udvikles.

FH skal sikre medlemsorganisationernes interesser

FH skal fastholde sine formelle kompetencer i henhold til forligsmandsloven. FH skal sammen med medlemsorganisationerne udvikle bud på, hvordan arbejdstagersidens forhandlingsposition kan styrkes i forbindelse med overenskomstfornyelser på det offentlige og private område.

FH skal medvirke til at sikre, at medlemsorganisationernes interesser kan varetages på en ordentlig måde, så der er mulighed for reelle forhandlinger på alle områder. 

FH skal sikre, at medlemsorganisationernes konfliktret ikke forringes, men fortsat anerkendes som en grundlæggende forudsætning for den danske aftalemodel. FH skal koordinere medlemsorganisationernes sympatikonflikter.

FH skal medvirke til effektiv indsats mod social dumping

FH skal medvirke til at sikre en effektiv indsats mod social dumping fra myndigheder og lovgiverne – både Folketinget og EU. Myndighederne skal levere en effektiv kontrolindsats. Offentlige instanser og virksomheder skal anvende og effektivt håndhæve arbejdsklausuler. Det er nødvendigt, at lovgiverne inddrager social dumping-perspektivet i al relevant lovgivning. 

FH arbejder for vedtagelsen af en social protokol for at sikre de grundlæggende rettigheder over for de økonomiske friheder i EU.

Der arbejdes endelig for, at rekruttering af udenlandsk arbejdskraft kun sker, når der er et reelt kompetencebehov, der ikke kan dækkes af herboende lønmodtagere. Disse behov bør på den lange bane imødekommes ved uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske tiltag.

Print-venlig version af “Årets indsats 2020”

I Årets indsats 2020 har FH’s hovedbestyrelse fastlagt organisationens vigtigste indsatser og mål for 2020:
Årets indsats 2020

Godkendt på stiftende kongres 13. april 2018:
Indsatsområder for FH 2019-2022

Arkiv: Årets indsats 2019

FH skal understøtte arbejdet med at overenskomstdække og håndhæve overenskomster med udenlandske virksomheder og indgå relevante aftaler med arbejdsgiverorganisationerne, der tager sigte på at modvirke social dumping, og som er tilpasset forholdene på de enkelte områder. Samarbejdet med DA på området skal videreudvikles.

Viden om social dumping skal indsamles og nyttiggøres

FH vil indsamle og systematisere viden om social dumping. Herunder vil det være afgørende, at den erfaring, der opnås i medlemsorganisationernes arbejde med udenlandske virksomheder og arbejdstagere indsamles, systematiseres og nyttiggøres.

Atypiske ansættelsesformer udfordrer den danske aftalemodel. Det er blevet særlig aktuelt i lyset af den øgede digitalisering og platformsøkonomi.

FH skal arbejde for, at forbedre lovgivningen og håndhævelsen for at undgå omgåelse af arbejdstagerrettighederne i overenskomster og lovgivning.

Der skal stilles skarpt på forskelle mellem atypisk beskæftigede og klassiske arbejdstagere. Disse tiltag skal bl.a. bidrage til at øge incitamentet for indgåelse af overenskomster, også for nye typer virksomheder og arbejdstagere i atypiske jobs. 

FH skal være videnscenter for platformsøkonomi

FH skal være et videncenter i forhold til nye typer af arbejdsmarkeder og ansættelsestyper qua digitalisering og platformsøkonomi, således at medlemsorganisationerne kan få kvalificeret og opdateret viden og rådgivning, herunder om andre medlemsorganisationers erfaringer med fx overenskomstforhandlinger med platformsvirksomheder, konkrete juridiske sager, andre kollektive ordninger for atypisk ansatte medlemmer mv. 

Efter fusionen skal der være særligt fokus på, at FH’s rolle som part og juridisk støtte i det fagretlige system fungerer sikkert og effektivt, samt at indsatsen også løbende udvikles. Det skal også sikres, at FH kan yde bistand ved OK-forhandlinger og relevante serviceordninger skal afprøves. 

FH skal medvirke til at sikre, at kollektive overenskomster efterleves og derved skabe den bedst mulige retsstilling for medlemmerne.

FH skal være videnscenter for arbejdsret

FH skal sikre en hurtig, smidig og betryggende konfliktløsning til gavn for medlemmerne i de konkrete sager. Både medlemsorganisationerne og FH skal sikre, at ressourcerne koncentreres om forhandlinger og sagsbehandling i sager, der ikke er udsigtsløse. 

FH skal være et videncenter for arbejdsret til gavn for medlemsorganisationerne. FH skal formidle viden om kollektiv arbejdsret og om ansættelsesret.

Læs alt om OK20

FH har i første omgang videreført samme serviceordninger over for medlemsorganisationerne, som FTF har tilbudt inden for individuel ansættelsesret, arbejdsskadesager og socialrådgivning. Det skal afprøves, hvordan relevante serviceordninger kan gøres attraktive for flere medlemsorganisationer og på hvilke betalingsvilkår.

Indsatser i 2020

  • FH vil i forbindelse med overenskomstfornyelserne i 2020 på det private arbejdsmarked understøtte medlemsorganisationernes decentrale forhandlinger i processen og med et fælles sammenkædet mæglingsforslag.
  • FH vil styrke samarbejdet med medlemsorganisationerne om en fælles effektiv og succesfuld konfliktløsning i arbejdsretlige sager (sagsoplysning, sagsgang og sagsbehandlingstid).
  • FH vil sikre, at implementering af fem EU-reguleringer og en aftale med DA sker i dansk ret med respekt for den danske overenskomstmodel. Det drejer sig om Øremærket barsel, Udstationeringsdirektivet, Arbejdsvilkårsdirektivet, Whistleblowerdirektivet, EU-dommen om registrering af arbejdstiden og aftalen fra Padborgudvalget om udenlandske transportvirksomheder.
  • FH vil i forhold til atypisk ansatte herunder platformsansatte, gennem sager, modvirke enhver tale om et tredje arbejdsmarked og polisk gøre arbejdstagerbegrebet bredere, sikre bedre kontrol og håndhævelse af arbejdstagerettigheder og understøtte en større overenskomstdækning.
  • FH vil evaluere de serviceordninger, der er høstet erfaringer med i FH’s første leveår.

Indsatser i kongresperioden

6.1 Aftalemodellerne på arbejdsmarkedet og aftalekoordineringen skal udvikles.

6.2. Aftaler og lovmæssig regulering i forhold til nye typer af arbejdsmarkeder qua digitalisering og platformsøkonomi skal udvikles.

6.3. Social dumping skal bekæmpes og rekruttering af udenlandsk arbejdskraft skal reguleres.

6.4. Juridisk støtte i det fagretlige system og bistand ved ok-forhandlinger og relevante serviceordninger skal sikres.

Politisk ledelse

Fagbevægelsens Hovedorganisation